Επικοινων�α

Νικολ�ου Πλαστ�ρα 70
542 50 Θεσσαλον�κη

Τηλ�φωνο: 2310 300200
 Τηλεομοι�τυπο (fax): 2310 300201

Συμπληρ�στε την παρακ�τω φ�ρμα και θα επικοινων�σουμε μαζ� σας

  • Εχετε ερ�τηση για κ�ποιο συγκεκριμ�νο προ��ν;
  • Μ�πως χρει�ζεσται κ�ποια �λλη πληροφορ�α;
  • Μ�πως θ�λετε �ναν αντιπρ�σωπο μας να επικοινων�σει μαζ� σας;

Παρακαλ� συμπληρ�στε την φ�ρμα επικοινων�ας και θα επικοινων�σουμε μαζ� σας το συντομ�τερο δυνατ�ν.

Ονομα:
Επ�νυμο:
Εταιρ�α:

Διε�θυνση:

Ταχ. Κ�δικας:
Π�λη:
Χ�ρα:
Τηλ�φωνο #1:
Τηλ�φωνο #2:
Κινητ� τηλ�φωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελ�δα:
Επ�γγελμα-Ιδι�τητα:
Ποι� κατηγορ�α προ��ντων σας ενδιαφ�ρει;
Πως γνωρ�σατε τον ο�κο Καρακ�ση;
Σχ�λια:
Θα επιθυμο�σα να πα�ρνω πληροφορ�ες μ�σω e-mail τακτικ�: