Κίονες

     Λιτοί ή περίτεχνοι, μονοκόματοι ή σπονδυλωτοί, υποβαστάζουν την ανωδομή, ή, διαδραματίζοντας ρόλο διακοσμητικό, υποδηλώνουν τη σταθερότητα.

     Οι γλύπτες δίνουν ζωή στο άψυχο υλικό και με πάθος μορφοποιούν τα κιονόκρανα. Έτσι ορίζονται οι ρυθμοί και γράφεται η ιστορία.

 

 

 

 

 


Niobe

Iambe

Dryope

Alia